– rozsáhlá investigace čítající astronomické částky eur je důležitým dílem skládačky v boji za férové placení daní.

Lucemburské účty celebrit jako , Christiano nebo jsou výbušné a přitahují pozornost. ⚠️ mikulas-peksa.eu/openlux-lucem

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!