Follow

Připojil jsem svůj podpis pod petici cleantheindustry. Revizi Industriální směrnice se intenzivně věnuji a budeme hledat konkrétní kroky a návrhy, jak by mohla dopomoci k větší udržitelnosti evropského průmyslu. cleantheindustry.eu/

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!