Follow

RT @PeszynskiTomasz@twitter.com

Hele flastenci pořád křičí, jak EU potlačuje národy, ale jak se člověk přihlásí k evropské národnosti, tak mu najednou ti sami lidí říkají, že to nesmí udělat... Najednou potlačují nebo urážejí mé národnostní cítění a identitu.. nebo ji popírají.. a snaží se mě nátlakem počeštit

🐦🔗: twitter.com/PeszynskiTomasz/st

@mikulas_peksa
This shit is exactly why I can never vote your political group. You ar as globalist as they get.

@mikulas_peksa Daleko více by mě zajímalo čím se ty dvě národnosti (česká a evropská) liší. Takhle je to jak odsuzování Charty77 aniž by ji člověk četl. Sociologicky je to ale od vás geniální sociologický průzkum nakolik se lidi přihlásí k něčemu, co by možná ani neuměli vydefinovat 👍

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!