Follow

Pozdní výběrová řízení na distributory, zbytečný mikromanagement a politizace, problémy s rezignacemi krajských koordinátorů očkování po strop kapacit očkovacích míst. mikulas-peksa.eu/ockovani-cesk

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!