Follow

Rozebrali jsme novou studii o zneužívání evropských zemědělských dotací. Kdo podvádí v Bulharsku? 🇧🇬 Komu patří půda určená pro „obyčejné Maďary“? 🇭🇺 A co (ne)zjistíte z rumunských rejstříků o zemědělské půdě? 🇷🇴

Více v článku! 🏴 mikulas-peksa.eu/dotace-zemede

@mikulas_peksa Jasný důkaz neefektivity při řízení EU, protože tenhle problém nevyvstal včera a bylo by velkým překvapením, aby se netýkal i dalších finančních toků.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!