Follow

Bis zur Wahl ist noch vieles möglich, aber in haben gute Chancen, die nächste Regierung zu bilden.

Es ist eine wichtige Gelegenheit für digitale, Zukunfts- und Datenorientierte Gesselschaft. Danke, liebe @faznet@twitter.com, für die Nachricht!

faz.net/aktuell/politik/auslan

@mikulas_peksa To jsem moc zvědav na to, čemu se říká datově-orientovaná společnost v zemi, kde mají mnozí potíže s rozpoznáním hoaxu a ovládáním e-mailové schránky. Snad tímhle experimentem pak v praxi nenajdeme novou hlubinu pro naše národní hospodářství... 😉

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!