Follow

Podle slovenského @dennikN@twitter.com Sputnik V na Slovensku není identický s tím, o kterém psal vědecký časopis Lancet, což byl jeden z argumentů pro rychlé schválení vakcíny. Slovensko stále čeká na dokumentaci od výrobce a slíbenou březnovou dodávku. @EMA_News@twitter.com vakcínu zatím neschválila.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!