Follow

Korupce v krizových situacích znamená snížení množství a kvality léků a ochranných pomůcek, což stojí lidské životy a oddaluje řešení krize. ⚠️ mikulas-peksa.eu/korupce-podvo

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!