Follow

RT @KaterinaStojan@twitter.com

Za posledních 200 dní je to 4. ministr zdravotnictví, tj. 1 ministr zdravotnictví na 50 dní, což je doba, jak dlouho trvá průměrný třítýdenní lockdown.

🐦🔗: twitter.com/KaterinaStojan/sta

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!