Follow

Pro @Aktualnecz@twitter.com jsem mluvil o převratné novince ve fungování EU - Úřad veřejného evropského žalobce. Stíhání přeshraniční kriminality by znamenalo desítky až stovky miliard eur do evropské kasy navíc. 👏 zpravy.aktualne.cz/zahranici/e

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!