Follow

Po třech letech vyjednávání jsme dnes v europarlamentu schválili nový evropský vesmírný program a zřízení Evropské agentury pro vesmírný program (), která vznikne rozšířením pravomoci @EU_GNSS@twitter.com v Praze. Skvělá zpráva pro nás i celý kosmický průmysl. Více info již brzy!

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!