Follow

RT @iure_cz@twitter.com

V rámci zamezení šíření dětské pornografie se v EU projednává legislativa, která by umožnila automatické prohledávání on-line komunikace.

Dle výzkumu, který vznikl na popud evropského poslance @echo_pbreyer@twitter.com, je však veřejnost silně proti.

digitalnisvobody.cz/blog/2021/

🐦🔗: twitter.com/iure_cz/status/138

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!