Follow

Po zveřejnění auditu Evropské komise, který potvrzuje beze vší pochybnosti Babišův střet zájmů, jsme s Piráty v naší frakci podpořili nové a silnější usnesení Evropského parlamentu o Babišovi. O návrhu se se bude hlasovat v květnu. Podrobnosti brzy.

Abych se vyhnul špatným výkladům: V danou chvíli je předběžně potvrzené zařazení na pořad zasedání. Samotný text rezoluce se nicméně ještě bude vyjednávat.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!