Follow

RT @JanyskaPetr@twitter.com

Ani pokus o nedůvěru vládě ani o předčasné volby nejsou dobrým řešením. Pracují s emocemi, ne s rozumem. A návrh Spolu vypadá spíš jako útok na Piráty než na Babiše. Říká hlasitě A, ale chybí B, natož C. Kde v tom je zájem státu? Můj komentář: denikn.cz/615355/nekolik-mesic

🐦🔗: twitter.com/JanyskaPetr/status

@mikulas_peksa Ano, je to celkem nepěkná situace ze které mohou možná Piráti těžit, neb preference jsou na jejich straně. Na druhou stranu dají zbraň Andrejovy a jeho PR kterým bude oblbovat lidi. Už vidím jak dělá za sebe chudáčka (jako vždy) a hlásá jak si Piráti nekalým způsobem (mimo regulérní termín voleb) snaží uzurpovat moc.
Tedy chce to opatrný postup, ať tím naopak o preference Piráti nepřijdou. (Už teď třeba mám dojem, že na Novinkách vidím anti-pirátsko kampaň.)

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!