Follow

RT @DanaBalcarova@twitter.com

Polský důl Turow dostal povolení k těžbě až do roku 2044. Polská strana tak porušila mezinárodní právo.
Věřím že Česká republika bude obratem reagovat, pokud ne, tedy ji k tomu vybídnu

@PiratskaStrana@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/DanaBalcarova/stat

Tohle je facka všem, kdo to myslí se záchranou planety vážně. Prawo i Sprawiedliwość se nám směje do tváře a životní prostředí pro její uhelnou lobby není argument. Těžba v dolu je nelegální. Těžko tam posílat evropské peníze, které jsou určeny právě pro modernizaci průmyslu.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!