Follow

I když se jinak politicky neshodneme, chtěl bych popřát @VeraJourova@twitter.com hodně síly. Tváří tvář ruskému vydírání bychom neměli ustupovat.

ct24.ceskatelevize.cz/svet/330

@mikulas_peksa Odvážného poslance aby jeden lupou hledal - teď jste mě překvapil a možná dokonce šokoval. Označit sankční diplomacii za vydírání, to chce ve světle předchozích kroků EU nebo i USA pořádný kus politické odvahy 👏 Nemáte pocit, že nám tak trochu střílíte do vlastní nohy? 😉

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!