Follow

RT @Albena937@twitter.com

Evropa má nový vesmírný výzkumný program. Zahrnuje hlavně družicové systémy, ne přistání lidí třeba na Marsu. Jak se na něm podílí Česko? Kolik to všechno stojí? v neděli 2.5. po 16:33 v Evropě plus také s @vonpecka@twitter.com @EvzenTosenovsky@twitter.com @OndrejSvab@twitter.com @Kosmo_Michal@twitter.com na @CRoPlus@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/Albena937/status/1

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!