Follow

Pokud chtěl Hamáček vyměnit mlčení o TERORISTICKÉM útoku za neschválenou vakcínu, byl to alibistický čin poškozující ČR. Nechápu mlčení dalších účastníků schůzky, nikdo jiný nemůže info potvrdit. Jestli je příběh od @SeznamZpravy@twitter.com pravda, rezignace Hamáčka bude snad samozřejmostí.

@mikulas_peksa Nikdo zatím obsah schůzky ve verzi SeznamZpravy nepotvrdil. Pokud tam pánové ale něco takového slyšeli a neoznámili to, tak by těch kandidátů na rezignaci mělo být víc, nebo ne?

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!