Follow

RT @JsmeFer@twitter.com

Během týden připomínáme poslance a poslankyně bez kterých by zákon o do druhého čtení neprošel. Dnes @PiratskaStrana@twitter.com a @STANcz@twitter.com. Děkujeme @FrantisekKopiva@twitter.com, @PiratIvanBartos@twitter.com, @vonpecka@twitter.com a @Vit_Rakusan@twitter.com za dlouhodobou podporu❤👉 jsmefer.cz/prvni-hlasovani

🐦🔗: twitter.com/JsmeFer/status/138

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!