Follow

RT @Tsihanouskaya@twitter.com

Thank you, @PiratIvanBartos@twitter.com, for the words of support.
I appreciate 🇨🇿 solidarity with Belarusians and looking forward to our further cooperation. Díky! twitter.com/ltembassycz/status

🐦🔗: twitter.com/Tsihanouskaya/stat

@mikulas_peksa Je vhodné, aby "budoucí premiér" říkal, že budeme "keep fighting" v kontextu vměšování do situace v Bělorusku? Podpora utiskovaným je správná, ale tohle je tedy dost nešťastná formulace. To je jeho vlastní tvorba anebo mu to někdo připravuje?

@g nechápu. My máme podporu disidentů proti autoritářským režimům v programu. Nechápu, proč by to neměl říkat, my v demokracii věříme a věříme, že lidská práva mají být respektována bez ohledu na hranice.

@mikulas_peksa Podporujete správnou věc, chtějí-li to sami bělorusové. Pan Lukašenko však argumentuje, že vlnu proti němu organizuje zahraničí a není to vůle lidu. Výraz že budeme "keep fighting" mu pak zcela přirozeně nahrává na smeč. Méně akční vyjádření, že budete nadále dělat "support" a ne "fight" by bylo vhodnější. Navíc v budoucnu můžete "fight" jen prohrát, ale "support" je možné na základě objektivních skutečností vždy vhodně upravit. Tolik můj názor diplomatického laika 😉

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!