Follow

RT @marek_ruscak@twitter.com

Bavili jsme se s Tatarkou v tramvaji a samozřejmě anglicky.
Jistý od pohledu nasupený muž kolem 60 let na mě zakřičel česky, ať táhni odkud jsem přišel.
Tak jsem mu česky odpověděl, že kam si myslí, že po práci asi tak jedu.
Ten zaražený výraz se dal zarámovat!

🐦🔗: twitter.com/marek_ruscak/statu

Je smutné, že v 21. století se něco takového ještě vůbec děje. Ale bylo by dobré si říct, že pokud nedokáže česky hned odpovědět ten napadený, je to na ostatních cestujících.

Česko by nemělo mít v zahraničí pověst xenofobní země. To je na každém z nás.

@mikulas_peksa
Not sure if you realize this, but YOU ARE A POLITICIAN. It is literaly your job to find out and try to solve what is causing society to destabilize.

And instead you're here complaining how dare people in the working class having different problems then you do.

@LukeAlmighty @mikulas_peksa
This is a bit impossible due to the nature of the Czech nation. We are the most stubborn and after certain historical events we are no longer very obedient and we have a problem with the authorities. You just can't tell people in the Czech Republic what to think - they just don't care and they do their thing.

@vilda @mikulas_peksa
We do not have problem with authorities, authorities have a problem with us.

And considering, that they feel free to complain about us even mentioning our problems, I guess we aren't stubborn enough.

@vilda @mikulas_peksa
It is not a job of politician to tell people what to think. His role is to LISTEN what people think.

If you get that one wrong, then it's obvious why this nation is in such a bad state.

@mikulas_peksa Pominu-li blábolení elit, tak xenofobie v ČR byla "doložena" #IAT testy, zhusta publikovanými v západních médiích. Tyto testy nejsou zatím bez výhrad přijímané ve vědecké komunitě, mají kulturní a historické závislosti, které jinde rezonují zcela jinak (aneb nestejná sémantická ontologie).

Dělat jakékoliv závěry z toho, že měl nějaký brunátný pán "den blbec" a že "ČR má pověst xenofobní země" je dost odvážné... 🧐

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!