Follow

Booking.com vyplatil v roce 2020 něco přes 700 milionů Kč třem svým vrcholným manažerům. Ten samý rok však společnost propustila 26 tisíc svých zaměstnanců. Na pokrytí svých ztrát přitom čerpal krizovou pomoc nizozemské vlády. ❌ denikreferendum.cz/clanek/3278

@mikulas_peksa Pro nestátní komerční firmy nanejvýš bezúročné půjčky a je po problému. Významně by se tím omezila socializace ztrát/rizika a privatizace zisku.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!