Follow

Vláda včera schválila mandát pro jednání s polskou stranou o dolu . Jenže polská strana do dnešního dne neuznala plný rozsah škod, který těžba na Turówě působí. Polské vyhodnocení škod nebylo ukotvené v realitě, fandilo těžbě a podhodnocovalo škody. mikulas-peksa.eu/turow-babis-b

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!