Follow

RT @PiratskaStrana@twitter.com

Byty chceme stavět, ne danit. Je zřejmé, že z nás mají někteří politici a kmotři strach, a proto šíří lži. Čtyři roky ve Sněmovně ukazujeme, že důsledně prosazujeme náš program. To budeme dělat i nadále. Nedivíme se, že to politické šíbry děsí. Pokud zvítězíme, skončí jim kšefty.

🐦🔗: twitter.com/PiratskaStrana/sta

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!