Follow

RT @CRozhlas@twitter.com

„To není žádné evropské zelené šílenství, ale snaha minimalizovat dopady změn klimatu, chránit životní prostředí pro další generace,“ tvrdí viceprezident @SvazPrumyslu@twitter.com @R_Spicar_SP_CR@twitter.com s tím, že uhlíkově neutrální chce být do roku 2060 i Čína. plus.rozhlas.cz/uhlikove-neutr

🐦🔗: twitter.com/CRozhlas/status/14

@mikulas_peksa Viděl už někdo realistický plán jak to provést pro evropský průmysl a dopravu? Já bohužel ne.

Čína má teď sice v plánu stavbu více uhelných elektráren jak v letech 2018-19 a stovky jich ještě staví (~200) - hlavně ale umí dlouhodobě plánovat a organizovat.

EU/EK své (ne)schopnosti předvedla na získávání vakcín. Je vskutku šílenstvím očekávat, že se naše současné elity budou chovat v rámci dekarbonizace rozumněji a pragmatičtěji.

#china #dekarbonizace #greendeal

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!