Follow

RT @PiratskaStrana@twitter.com

Vládní varianta českých covidových pasů je podle nás nesmysl. Covidové pasy by měly sloužit především pro cestování v rámci EU a ne k tomu, aby se jimi během lepšící se situace podmiňovala například návštěva kadeřnice. pirati.cz/tiskove-zpravy/vladn

🐦🔗: twitter.com/PiratskaStrana/sta

@mikulas_peksa
But do you support implementing health-based travel restriction cards?

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!