Follow

RT @PetrHonzejk@twitter.com

"Zástupci @ODScz@twitter.com v Evropském parlamentu se rozdělili. Zatímco @AlexandrVondra@twitter.com a Veronika Vrecionová podpořili rezoluci o střetu zájmů Andreje Babiše, @ZahradilJan@twitter.com s Evženem Tošenovským se zdrželi." Jak jest psáno: podle skutků poznáte je.:) zpravy.aktualne.cz/zahranici/e

🐦🔗: twitter.com/PetrHonzejk/status

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!