Follow

RT @eurovCesku@twitter.com

Vláda schválila na rok 2022 se schodkem 390 mld.Kč. Letos úroky na obsluhu státního dluhu činní 46,7 mld.Kč. Za to by se dalo postavit třeba 333 km nových dálnic 🚗🚕. Kdybychom měli €, na úrocích bychom ušetřili a peníze mohly jít do něčeho smysluplnějšího.

🐦🔗: twitter.com/eurovCesku/status/

@mikulas_peksa
Great punchline. Seriously.

After I red the first few lines, I expected you to start promissing to finally do something about the debt...

And then you slap on, that it's better to be in eurodebt then Czechdebt. :alexjoneshey:

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!