Follow

Evropská komise podpoří ČR, přidá se na naši stranu ve sporu s Polskem o důl . Je to logický krok. Na naši výzvu EK už v minulosti zkoumala, jak došlo k povolení rozšíření těžby. Nebylo v souladu s pravidly. 1/2

Polsko neudělalo posouzení dopadů těžby objektivně, jak je v Evropě obvyklé. Proto mě mrzí, že český mandát pro vyjednávání s Polskem neobsahuje požadavek na skutečně nezávislý posudek. Dokud ho nebudeme mít, nebude důl Turów čistý. 2/2

ceskenoviny.cz/zpravy/evropska

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!