Follow

RT @FilipNerad@twitter.com

Hodně sledovaný ranní přehled @POLITICOEurope@twitter.com dnes nezvykle dlouze a kriticky k Babišově střetu zájmů. Řadí ho už k problému vlády práva, k premiérově tvrzení o vměšování EP do vnitřních věcí ČR sarkasticky poznamenává: jakoby nešlo o peníze EU. Celý případ má za zcela mimořádný

🐦🔗: twitter.com/FilipNerad/status/

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!