Follow

.@DanaBalcarova@twitter.com: „Jak je možné, že agendu přizpůsobení se klimatu řeší ministerstvo zemědělství, které chce v zásadě jen sázet smrky?“ ⚠️

Druhý díl nového podcastu RŮST S ČISTÝM SVĚDOMÍM 🖤

mikulas-peksa.eu/podcast-rust-

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!