Follow

Polské soudy pracují v rozporu s unijním právem. Rozhodl o tom Soudní dvůr EU. Polská justice má dlouhodobě obrovské problémy s nezávislostí a nestranností.

Funkční soudy v zemi jsou základ demokratického uspořádání. Polská vláda by se měla chytnout za nos a to velmi rychle.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!