Follow

V Garchingu jsem měl možnost vidět jedno z největších zařízení pro jadernou fúzi (možný nevyčerpatelný zdroj energie) a centrum rozvoje kvantových počítačů, které jsou mnohonásobně výkonější než již používané počítače. Investice do inovací jsou investice do naší budoucnosti. 🏴

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!