Follow

RT @ZSchreiberova@twitter.com

Právě jsem seřvala na ulici dvojici se žlutou hvězdou "neočkovaný". Já jsem totiž měla v ruce tu dědovu, opravdovou...

🐦🔗: twitter.com/ZSchreiberova/stat

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!