Follow

RT @MichaelRozsypal@twitter.com

180 miliard z Fondu obnovy EU pro ČR. Hrozí vrácení miliard kvůli premiéru Babišovi? Probereme s @vonpecka@twitter.com

Povodně v západní Evropě. Může za to změna klimatu?

Na Milana Lasicu zavzpomíná herec Bolek Polívka.

A funguje neomezená dovolená a 4denní týden?

@DVTVcz@twitter.com od 20 hodin

🐦🔗: twitter.com/MichaelRozsypal/st

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!