Follow

RT @adamzabransky@twitter.com

Škoda Auto podporuje evropský Green Deal. Aha, a já tu před pár dny četl vyjádření nějakého českého politika, že Green Deal je nesmyslný fanatismus, který zabije český autoprůmysl. Tak jak to teda je?🤷‍♂️

🐦🔗: twitter.com/adamzabransky/stat

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!