Follow

Podrobně rozebíráme celé podvodné schéma AB, řešíme možné důvody a pokládáme otázky, na které by měl premiér co nejrychleji odpovědět. Například úplně jednoduchou: Proč na nákup nemovitostí využil daňové ráje a nekoupil nemovitosti napřímo.
mikulas-peksa.eu/pandora-paper

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!