Follow

Tlak na soudce, propaganda v televizi a prakticky ovládnutí médií státem a otloukané menšiny. Jestli někde musí zasáhnout, tak je to právě v Polsku. Nebudeme přeci posílat evropské peníze do země, která obrací svůj systém proti občanům! mikulas-peksa.eu/polsko-unos-s

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!