Follow

RT @KaterinaStojan@twitter.com

Ve vzduchu visí spoustu otázek. Jedno je však jisté - ideje všechny mandáty přežívají. Víme, kdo jsme, a proč jsme do toho šli. Náš čas přijde. 🏴‍☠️✊

🐦🔗: twitter.com/KaterinaStojan/sta

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!