VLÁKNO: V diskuzích na sítích to často vypadá, že Čechům je klima úplně jedno, hlavně stále spalovat uhlí a jezdit na spalovací motory. Jenže co si myslí Češi doopravdy o změně klimatu? Nový průzkum České klima přináší překvapivé výsledky. 1/7

Máme být aktivní. Dvě třetiny lidí v ČR si myslí, že má Česká republika snižovat své emise BEZ OHLEDU na to, co dělají jiné státy. Zdroj: České klima 2021, s. 72: bit.ly/3AbLPwQ. 2/7

NEJSME popírači. 71 % lidí v Česku se považuje za ochránce přírody. Jen 14 % za klimaskeptiky. Zdroj: České klima 2021, s. 15: bit.ly/3AbLPwQ. 3/7

Chceme INFORMACE. Přes 70 % lidí by podpořilo, aby se o klimatické změně a ochraně klimatu učily děti ve školách. Zdroj: České klima 2021, s. 82: bit.ly/3AbLPwQ. 4/7

Nevadí nám některá omezení. Přes 60 % lidí by kývlo na omezení automobilové dopravy v centrech měst. Zdroj: České klima 2021, s. 83: bit.ly/3AbLPwQ. 5/7

Follow

Nežijeme v devadesátkách. Přes 46 % lidí by dnes dalo Václavovi Klausovi staršímu pětku za jeho vyjadřování o klimatické změně. Zdroj: České klima 2021, s. 50: bit.ly/3AbLPwQ. 6/7

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!