Follow

RT @MarketkaG@twitter.com

Evropský parlament schválil mnou navrženou misi na Tchaj-wan za výbor INGE. Je to historicky první mise Parlamentu do Tchaj-wanu a jsem hrdá na to, že na ní mám podíl. 💪 A těším se, že se budu moci s kolegy, kteří se věnují kyberbezpečnosti, AI i dezinformacím, osobně potkat.

🐦🔗: twitter.com/MarketkaG/status/1

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!