Follow

RT @Adela_Horak@twitter.com

Marek Benda ministrem spravedlnosti by byla facka do tváre všech, kteří skutečnou spravedlnost požadují. Ne jen tu pro někoho. Má názory jak Ordo Iuris a výborně by se hodily do programu polské vlády.

🍒 na 🍰 - i registrované partnetství by zrušil.

lidovky.cz/domov/manzelstvi-ho

🐦🔗: twitter.com/Adela_Horak/status

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!