Follow

Polská veřejnost dala jasně najevo, že si nepřeje!
Podle posledních průzkumů podporuje setrvání v EU až 88 % Poláků. Polsko do EU určitě patří!
twitter.com/notesfrompoland/st

RT @notesfrompoland@twitter.com

Large "anti-Polexit" demonstrations have been taking place across Poland today in support of the country's EU membership.

At the largest event in Warsaw, up to 100,000 people are estimated to have gathered notesfrompoland.com/2021/10/10

🐦🔗: twitter.com/notesfrompoland/st

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!