Follow

Nový díl PODCASTU: Tentokrát s Vítkem Rousem o suchu – Co se dá dělat se suchem, které v posledních letech trápí českou krajinu? A máme se suchem vůbec problém, když zároveň řádilo tornádo a přívalové deště? mikulas-peksa.eu/podcast-rust-

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!