Follow

Jak může Evropa ovlivnit jiné země, aby snižovaly a opravdu plnily své závazky? Co může přimět Čínu nebo Ukrajinu, aby rychleji přešly od deklarací k činům? Pojďme si to rozebrat. (1/5)

Jeden z návrhů je v balíčku . Takzvané uhlíkové clo je v podstatě pobídka neevropským státům, které k nám dováží ocel, železo, cement nebo elektřinu apod. Říká: buď vaše firmy od roku 2026 zaplatí EU za emise při vstupu na evropský trh, nebo vyrábějte čistěji. (2/5)

Uhlíkové clo (CBAM) mezinárodně funguje. Ukrajina přemýšlí, že k datu jeho spuštění zavede svůj vlastní mechanismus plateb za emise. O platbách za emise se mluví už i v Rusku. Takto dosáhneme toho, že emise CO2 spravedlivě nacení všechny státy, nejen EU. (3/5)

Čína letos spustila svůj vlastní systém emisních povolenek, Indonésie ho testuje. 127 států z 206 na celém světě se už zavázalo omezit svou uhlíkovou stopu do poloviny tohoto století. Nástroje jako evropské uhlíkové clo povedou k tomu, že se posuneme reálným činům. (4/5)

Pokud chcete o uhlíkovém clu vědět víc, pusťte si Kateřinu Davidovou z Centra pro dopravu a energetiku a Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM: bit.ly/uhlikove-clo (5/5)

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!