VLÁKNO: v konkrétních číslech! Dosavadní politiky států by podle zprávy klimatického panelu (IPCC) vedly ke zvýšení teploty na planetě o 2,7 stupně Celsia v roce 2100. Posunuli jsme se? (1/8)

JAK TO JE PO COP26: Pokud by státy důsledně zavedly všechno, co slíbily v souvislosti s COP 26, zvedla by se teplota asi o 1,8 stupně Celsia. (2/8)

PROČ JE TO MÁLO: V Pařížské úmluvě se státy zavázaly udržet růst teploty pod 1,5 stupně Celsia, protože to je vědecky obhájená hranice, u které jde předpokládat, že se vyhneme nevratným bodům zlomu. (3/8)

KOLIK NÁM K TOMU CHYBÍ? Dá se to spočítat přes množství skleníkových plynů, které naše ekonomiky vypustí do atmosféry. Třeba @climateactiontr@twitter.com používá model MAGICC, který je volně ke stažení: magicc.org. (4/8)

@climateactiontr@twitter.com CO Z MODELŮ VYCHÁZÍ: Mezera mezi cílovými a plánovanými emisemi se po COP26 zúžila o 15–17 %. S novými závazky nám zbývá snížit emise o cca 23 Gt ekvivalentu CO2 ročně (asi dvojnásobek toho, co ročně vypustí Čína). Pro to potřebujeme ještě najít řešení. (5/8)

@climateactiontr@twitter.com JAK DÁL SNIŽOVAT: Nové závazky přijali i klíčoví hráči v jednotlivých sektorech. Ty znamenají další úsporu emisí o cca 9 % (2,2 Gt ekvivalentu CO2). Nejvíc udělají změny v lesnictví a omezení metanu. (6/8)

@climateactiontr@twitter.com Dobrá zpráva je, že 90 % celosvětových emisí nyní podléhá nějaké formě řízeného snižování. Celý report zde: bit.ly/3c3lB6a (7/8)

Follow

@climateactiontr@twitter.com A tady se můžete podívat, jak k tomu přispěly jednotlivé státy. (8/8)

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!