Follow

Co všechno byste měli vědět o ?

EU tím konečně nahradí zastaralé zákony z předfacebookové doby a nastaví pravidla pro velké digitální platformy. Všechny mé články a příspěvky o Zákonu o digitálních službách teď najdete na webu.

mikulas-peksa.eu/rozcestnik-ak

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!