Follow

RT @pavelvond@twitter.com

Senátorka @adela_sipova@twitter.com z @PiratskaStrana@twitter.com pro @CRoPlus@twitter.com: Přejeme Rusům, aby se vrátili na cestu demokracie a svobody, chceme, aby věděli, že vnímáme, co se v Rusku děje. Jsme pohoršeni tím, že se Putinův režim snaží potírat své kritiky a je agresivní vůči demokratickým platformám

🐦🔗: twitter.com/pavelvond/status/1

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!