Follow

RT @KlaraKocmanova@twitter.com

Je to oficiální. Zasednu ve výborech pro životní prostředí a pro sociální politiku. Před námi jsou velké výzvy, ať už klimatická a energetická krize, tak krize bydlení, zadlužení a chudoby v souvislosti s Covid-19. Budu otevřená všem expertům, kteří budou chtít spolupracovat.

🐦🔗: twitter.com/KlaraKocmanova/sta

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!