Follow

Nadšení pro DOL, lázně v Pasohlávkách, přístav v Hodoníně? V zemi, kde plánujeme stavbu obyčejné dálnice 13 let? Je dobře, že éra megalomanských nesmyslů končí.

seznamzpravy.cz/clanek/domaci-

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!